Зиминский сельсовет

Главная | Сельсоветы | Зиминский сельсовет | ЗАКЛЮЧЕНИЕ участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края
08.05.2019 ЗАКЛЮЧЕНИЕ участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского краяВложение: _ZAKLYUCHENIE_uchastnikov_publichnih_slushaniy_po_proektu_vneseniya_izmeneniy_v_Pravila_zemlepolzovaniya_i_zastroyki_munitsipalnogo_obrazovaniya_Ziminskiy_selsovet_Rebrihinskogo_rayona_Altayskogo_kraya.docx
Контактная информация

Адрес: с. Ребриха, пр-т Победы, 39
телефон: (385-82) 2-24-01, факс (385-82) 2-24-01
E-mail: admrebr@mail.ru

 

Поддержка сайта — Митра